Programi

1. Programi jaslice

2. Program vrtićke grupe

3. Pripremni predškolski program

PROGRAM JASLICE - PROGRAM NEGE I VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA - DECA OD 12 MESECI DO 3 GODINE

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta jeste nega , održavanje potrebe za snom , ishranom , boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanje kulturno – higijenskih navika.

Program rada sa decom usmeren je na:

– Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece – formiranje pravilnog držanja tela , ovladavanje motorikom , usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene ( postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena ) , podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
– Emocijalno – socijalni razvoj – rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom , pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti , kroz igru i upućivanjem primerom , rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti, rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija , upotrebom jezika razumljivim detetu.
– Senzomotorno – perceptivni razvoj – rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet kojki ga okružuje , upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi ; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz ppraktične aktivnosti ; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru ;korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava ; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta ; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.

PROGRAM VRTIĆKE GRUPE - PROGRAM VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA ZA DECU UZRASTA OD 3 GOD. DO POLASKA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program se realizuje kroz godišnje , mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta , njegovih uzrasnih mogučnosti , potreba i interesovanja.Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika. U toku svakog dana boravka u vrtiću , dete ima priliku da se fizički razvija , igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zasniva na učenju kroz igru , koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta , i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.
U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se
– bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja ,
– napredovanje kroz socijalni , emocionalni , fizički i intelektualni razvoj ,
– praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.

Ciljevi programa :

– Samostalnost
– Kreativnost
– Radoznalost
– Emocionalna stabilnost

Zadaci programa usmereni su na :

– Fizički razvoj – upoznavanje sopstvenog tela , razvoj motorike , snage , brzine , okretnosti korišćenjem sportskih disciplina ; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature ;
– Jezički i kreativni razvoj – razvoj govora ( pravilan izgovor svih glasova , bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice , usvajanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , kultura komunikacije , slušanje , pamćenje i prepričavanje ).
Učenje stranih jezika : engleskog i nemačkog jezika.
– Svet oko nas – upoznavanje prirode i društva ( živa i neživa priroda , svet životinja , biljaka , ekološka saznanja , prirodne pojave , saobraćajna kultura , profesije ) ;
– Kognitivni razvoj – upoznavanje sa matematičkim pojmovima ( raspoređivanje objekata prema određenom pravilu , uočavanje geometrjskih predmeta , uočavanje skupova , formiranje nizova , snalaženje u vremenu , zamišljanje prostornih odnosa ).
– Zdravstveno – higijenske aktivnosti ;
– Socijalno – emocionalni i duhovni razvoj – upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima , odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema ;
– Svet umetnosti i estetike – likovno vaspitanje ( vežbanje fine motorike ruku , upoznavanje likovnih tehnika i materijala , osnovne i izvedene boje , uočavanje boje , uočavanje detalja , podsticanje kreativnosti ) ; muzičko vaspitanje ( podsticanje interesovanja za muziku , šum – ton – ritam , pevanje , sviranje upoznavanje muzičkih pravaca ).

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni predškolski program – je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja , godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj , emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno - obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da dopriinese :

– celovitom razvoju deteta ,
– razvoju sposobnosti ,
– proširenju iskustva ,
– bogaćenju saznanja o sebi , drugima i svetu oko sebe .

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su :

– podsticanje i razvoj samostalnosti,
– podrška socio – emocijalne kompetencije ,
– podrška saznajnom razvoju,
– negovanje radoznalosti ,
– podsticanje kreativnosti ,
– uvažavanje individualnosti ,
– razvoj samopouzdanja .

U ostvarivanju pripremnog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno , da ima svoj tempo razvoja , svoj temperament , svoje želje i potrebe. Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti , da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava , kontinuirano procenjuje i kritički preispituje svoju vaspitnu praksu , menja je i unapređuje.

Jedan od važnijih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom , tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima , da upoznaju učitelje , razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu , da lako prihvate školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.

Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremni predškolski program su :

– Razvoj matematičkih pojmov ( prostorna i vremenska orjentacija , poređenje i procenjivanje , geometrijski oblici i tela , linije , skupovi ).
– Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , komunikacija , govorno stvaralaštvo ).
– Početno opismenjavanje ( elementarno čitanje i elementarno pisanje ).
– Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živa i neživa priroda , čovek kao društveno biće , zanimanja, zaštita životne sredine , saobraćajno vaspitanje ).
– Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike i pokret uz muziku – ples , pevanje , sviranje klavira i violine).
– LIkovno vaspitanje ( crtanje , slikanje , oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje ).
– Telesno vaspitanje ( fizički razvoj , jačanje zdravlja i održavanje higijene ).

DODATNE AKTIVNOSTI u sklopu programa ( za decu od 2 god. do 7 god. ) :

– Engleski jezik ( prof.engleskog jezika )
– Nemački jezik (prof. nemačkog jezika )
– Ples ( Maestral plesni studio )
– Klavir – violina ( muzički pedagog )
– Školica sporta ( Activity školica )
– Logoped ( Torbica +logopedski centar )
– Pedagoško savetovalište ( dip. pedagog )
– Doktorski nadzor ( pedijatar )