PROGRAMI

1. Programi jaslice
2. Program vrtićke grupe
3. Pripremni predškolski program

PROGRAM JASLICE - PROGRAM NEGE I VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA - DECA OD 12 MESECI DO 3 GODINE

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom jaslenog uzrasta jeste nega , održavanje potrebe za snom , ishranom , boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanje kulturno - higijenskih navika.

Program rada sa decom usmeren je na:

- Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece - formiranje pravilnog držanja tela , ovladavanje motorikom , usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene ( postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena ) , podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
- Emocijalno - socijalni razvoj - rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom , pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti , kroz igru i upućivanjem primerom , rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti, rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija , upotrebom jezika razumljivim detetu.
- Senzomotorno - perceptivni razvoj - rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet kojki ga okružuje , upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi ; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz ppraktične aktivnosti ; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru ;korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava ; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta ; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.

PROGRAM VRTIĆKE GRUPE - PROGRAM VASPITNO - OBRAZOVNOG RADA ZA DECU UZRASTA OD 3 GOD. DO POLASKA U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Program se realizuje kroz godišnje , mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta , njegovih uzrasnih mogučnosti , potreba i interesovanja.Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika. U toku svakog dana boravka u vrtiću , dete ima priliku da se fizički razvija , igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zasniva na učenju kroz igru , koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta , i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.
U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se
- bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja ,
- napredovanje kroz socijalni , emocionalni , fizički i intelektualni razvoj ,
- praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.

Ciljevi programa :

- Samostalnost
- Kreativnost
- Radoznalost
- Emocionalna stabilnost

Zadaci programa usmereni su na :

- Fizički razvoj - upoznavanje sopstvenog tela , razvoj motorike , snage , brzine , okretnosti korišćenjem sportskih disciplina ; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne muskulature ;
- Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora ( pravilan izgovor svih glasova , bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice , usvajanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , kultura komunikacije , slušanje , pamćenje i prepričavanje ).
Učenje stranih jezika : engleskog i nemačkog jezika.
- Svet oko nas - upoznavanje prirode i društva ( živa i neživa priroda , svet životinja , biljaka , ekološka saznanja , prirodne pojave , saobraćajna kultura , profesije ) ;
- Kognitivni razvoj - upoznavanje sa matematičkim pojmovima ( raspoređivanje objekata prema određenom pravilu , uočavanje geometrjskih predmeta , uočavanje skupova , formiranje nizova , snalaženje u vremenu , zamišljanje prostornih odnosa ).
- Zdravstveno - higijenske aktivnosti ;
- Socijalno - emocionalni i duhovni razvoj - upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima , odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema ;
- Svet umetnosti i estetike - likovno vaspitanje ( vežbanje fine motorike ruku , upoznavanje likovnih tehnika i materijala , osnovne i izvedene boje , uočavanje boje , uočavanje detalja , podsticanje kreativnosti ) ; muzičko vaspitanje ( podsticanje interesovanja za muziku , šum - ton - ritam , pevanje , sviranje upoznavanje muzičkih pravaca ).

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni predškolski program - je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja , godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj , emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno - obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da dopriinese :

- celovitom razvoju deteta ,
- razvoju sposobnosti ,
- proširenju iskustva ,
- bogaćenju saznanja o sebi , drugima i svetu oko sebe .

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su :

- podsticanje i razvoj samostalnosti,
- podrška socio - emocijalne kompetencije ,
- podrška saznajnom razvoju,
- negovanje radoznalosti ,
- podsticanje kreativnosti ,
- uvažavanje individualnosti ,
- razvoj samopouzdanja .

U ostvarivanju pripremnog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno , da ima svoj tempo razvoja , svoj temperament , svoje želje i potrebe. Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti , da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava , kontinuirano procenjuje i kritički preispituje svoju vaspitnu praksu , menja je i unapređuje.

Jedan od važnijih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom , tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima , da upoznaju učitelje , razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu , da lako prihvate školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.

Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremni predškolski program su :

- Razvoj matematičkih pojmov ( prostorna i vremenska orjentacija , poređenje i procenjivanje , geometrijski oblici i tela , linije , skupovi ).
- Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora , verbalno i neverbalno izražavanje , komunikacija , govorno stvaralaštvo ).
- Početno opismenjavanje ( elementarno čitanje i elementarno pisanje ).
- Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živa i neživa priroda , čovek kao društveno biće , zanimanja, zaštita životne sredine , saobraćajno vaspitanje ).
- Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike i pokret uz muziku - ples , pevanje , sviranje klavira i violine).
- LIkovno vaspitanje ( crtanje , slikanje , oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje ).
- Telesno vaspitanje ( fizički razvoj , jačanje zdravlja i održavanje higijene ).

DODATNE AKTIVNOSTI u sklopu programa ( za decu od 2 god. do 7 god. ) :

- Engleski jezik ( prof.engleskog jezika )
- Nemački jezik (prof. nemačkog jezika )
- Ples ( Maestral plesni studio )
- Klavir - violina ( muzički pedagog )
- Školica sporta ( Activity školica )
- Logoped ( Torbica +logopedski centar )
- Pedagoško savetovalište ( dip. pedagog )
- Doktorski nadzor ( pedijatar )

Kalendar

Statistika

000104754
Danas
Juče
Ove nedelje
Prošle nedelje
Ovog meseca
Prošlog meseca
UKUPNO:
7
63
508
508
1514
1707
104754

predskolska ustanova zvezdara


Za vaše srećno dete 18. god. sa Vama

Adrese

Marka Miljanova 1b
Zvezdara
Beograd

Milana Rakića 107
Zvezdara
Beograd

Telefoni

KONTAKT OSOBA ZA SVE INFORMACIJE :
Pedagog Vanja Vuković:
064 43 66 075 ili 011 2420 617


info@bambidrugari.rs
bambiskolica@gmail.com